Конституційний суд України вперто не розглядає провадження щодо норми, яка грубо порушує права людини

Героєм України та народним депутатом VIII скликання, Савченко Надією Вікторівною подано конституційну скаргу стосовно відповідності Конституції України (конституційності) положення частини п’ятої статті 176 КПК України. Як вже відомо, що рішенням Сенату Конституційного Суду України від 30 травня 2018 р. відкрито конституційне провадження, а 12 вересня 2018 об’єднано за конституційними скаргами інших осіб (Костоглотова І. Д., Ковтун М. А.) в одне конституційне провадження та призначено суддями-співдоповідачами у цій справ суддів Конституційного Суду України Касмініна О. В., Тупицького О. М.

Рішення Конституційного Суду України у зазначеному відкритому конституційному провадженні є нагальним для українського правосуддя. Адже світова спільнота, політики, правозахисні організації вже неодноразово висловлювали занепокоєність щодо невідповідності даної статті міжнародному праву, зокрема вона порушує положення ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відтак представники влади в Україні отримали «зручний інструмент», але протиправний, який використовують для утримування політичних опонентів чи конкурентів у в’язницях, так довго як їм потрібно. Зазначеною нормою повністю нівелюються презумпція невинуватості та права людей.

Термін розгляду справи відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» складає 6 місяців. Однак, Конституційний Суд вже протягом 10 місяців не може вирішити питання по суті, не інформуючи громадськість та заявників про хід справи, що свідчить про свідоме затягування.

Враховуючи, що слідчі ізолятори перенаселені арештованими людьми, злочин котрих не доведений (якщо взагалі мав місце бути), але вони не мають шансу на зміну міри запобіжного заходу, – визнання Конституційним Судом даної норми неконституційною є очікуваним і нагальним.

(російською)

Конституционный суд Украины упорно не рассматривает производства относительно нормы, которая грубо нарушает права человека

Героем Украины и народным депутатом VIII созыва, Савченко Надеждой Викторовной, подано конституционную жалобу касательно соответствия Конституции Украины положения части 5 статьи 176 Криминально Процессуального Кодекса Украины. Как уже известно, решение Сената Конституционного Суда Украины от 30 мая 2018г. открыто конституционное производство, а 12 сентября 2018г. объединено с конституционными жалобами других особ ( Костоглотова И. Д., Ковтун М. А.) в одно конституционное производство и назначено судьями-содокладчиками  по этому делу судей Конституционного Суда Украины Касминина О. В., Тупицкого О. М.

Решением Конституционного Суда Украины в данном открытом конституционном производстве есть крайне необходимым для украинского правосудия. Ировое сообщество, политики, правозащитные организации уже неоднократно высказывали обеспокоенность касательно несоответствия данной статьи международному праву, в частности противоречии статьи 6 ч. 1 Конвенции о защите прав человека. Таким образом, представители власти в Украине получили «удобный» но противоправный инструмент, который используется для удержания политических оппонентов, конкурентов и не угодных в тюрьмах так долго, как этого нужно. Хотя обозначенной нормой полностью нивелируется презумпция невиновности.

Строк рассмотрения дела в соответствии з Законом Украины «Про Конституционный Суд Украины» составляет 6 месяцев. Но в данном деле Конституционный Суд уже на протяжении 10 месяцев не может решить вопрос по сути при этом не информируя как заявителе, так  и общественность о ходе дела, что свидетельствует о намеренном затягивании процесса.

Учитывая, что следственные изоляторы в Украине переполненные арестованными людьми, преступление которых не доказано и возможно не имело место быть вообще, но они не имеют шанса на смену меры пресечения, признание Конституционным Судом данной нормы неконституционной есть крайне необходимым и долгожданным.